Data protection

 • Data protection notice

Data protection

I. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost Extruindustrie CR s.r.o., Sídlo: Průmyslová 505, 582 63 Ždírec nad Doubravou, IČ: 25279955, zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn.: 31817.

Tel: +420 569 695 002, e-mail: info@extruindustrie.cz, datová schránka: rvh3rrd

Správce osobních údajů je dle GDPR subjekt, který si sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů, případně jsou mu tyto účely určeny nějakým předpisem.

 

II. Účely zpracování osobních údajů

Správce si určil a zpracovává osobní údaje za různými účely, jejichž seznam naleznete zde - http://oou.cloud/katalog/sady?u_id=306.

U každého účelu je stanoven rozsah zpracovávaných osobních údajů, způsoby zpracování osobních údajů, délka uchovávání osobních údajů, právní důvod zpracování osobních údajů, zdroje osobních údajů, informace, zda jsou údaje zpracovávané prostřednictvím zpracovatele a další informace o zpracování osobních údaj, které správce zveřejňuje kvůli informování subjektů údajů a naplňování zásady transparentnosti.

Při navštívení a vyvolání našich webových stránek budou informace automaticky odeslány prostřednictvím Vámi používaného internetového prohlížeče na server našich webových stránek. Tyto informace jsou dočasně uloženy v souboru protokolu. Následující informace jsou uloženy bez Vašeho spolupůsobení až do automatického vymazání:

 • Vaše IP-adresa,
 • datum a čas přístupu,
 • název a URL vyvolaného souboru,
 • internetová stránka, ze které je přístup uskutečněn (tzv. Referrer),
 • typ a verze Vámi používaného internetového prohlížeče a operačního systému počítače, který používáte, a také jméno Vašeho poskytovatele přístupu.

Výše uvedené informace jsou zpracovávány pouze pro následující účely:

 • pro zajištění hladkého spojení s naší webovou stránkou,
 • pro zajištění pohodlného používání našich webových stránek,
 • pro vyhodnocení bezpečnosti a stability systému,
 • pro další administrativní účely.

Na naší webové stránce nabízíme možnost kontaktovat nás prostřednictvím poskytnutého formuláře. Je nutné zadat platnou e-mailovou adresu, stejně jako vaše jméno a text zprávy. Tyto informace je třeba poskytnout, abychom věděli, kdo nás kontaktuje a s jakou žádostí. Zejména je požadovaná e-mailová adresa, abychom mohli na žádost odpovědět. Upozorňujeme, že údaje shromážděné pro použití kontaktního formuláře jsou po vyřízení Vašeho požadavku automaticky smazány.

Dodatečné poznámky k ochraně osobních údajů pro internetový obchod Extru-shop

Prostřednictvím našeho internetového obchodu máte možnost objednat námi nabízené produkty. Přitom můžete buď zadat objednávku jako host, nebo založit zákaznický účet. To vám dává možnost prohlédnout si Vaši historii, teda veškeré dřívější objednávky. U budoucích objednávek nebude již dále nutné, abyste znovu zadali Vaše kontaktní údaje. Stačí, abyste se přihlásili pomocí u nás registrované e-mailové adresy a hesla.

Pro otevření zákaznického účtu musíte nezbytně zadat e-mailovou adresu, jméno uživatele a heslo. Tyto údaje jsou zaneseny do formuláře a předány nám a uloženy. Pokud Váš zákaznický účet zrušíte, Vaše údaje budou vymazány s ohledem na tento účet, pokud nejsme z obchodních nebo daňových důvodů podle čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR povinni k jeho delšímu uchování.

V rámci otevření účtu ukládáme Vaši IP-adresu a časový údaj Vašeho obchodního úkonu. Uložení probíhá na základě našich i oprávněných zájmů uživatelů ohledně ochrany před zneužitím a ostatním neoprávněným použitím, čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Tyto údaje nebudou zpřístupněny třetím stranám.

Pokud objednáte prostřednictvím našeho online obchodu, ať už jako host nebo prostřednictvím zákaznického účtu, použijeme Vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo.

Zpracování dat se provádí za tímto účelem:

 • abychom Vás byli schopni identifikovat jako našeho zákazníka,
 • abychom mohli zpracovat, splnit a vyřídit Vaši objednávku,
 • abychom s Vámi mohli korespondovat,
 • abychom vystavili fakturu,
 • abychom vypořádali všechny stávající nároky na odpovědnost a uplatnili možné nároky vůči Vám,
 • abychom zajistili technickou funkčnost našich webových stránek,
 • abychom spravovali data našich zákazníků.

Během procesu objednávání si vyžádáme Váš souhlas s tímto zpracováním dat.

Po Vašem objednání následuje zpracování dat, které je podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. b GDPR k výše uvedeným účelům nutné pro řádné zpracování Vaší objednávky a pro vzájemné plnění kupních závazků.

Údaje, které pořizujeme pro řádné zpracování Vaší objednávky, uchováváme až do uplynutí zákonné povinnosti je uchovávat. Poté jsou údaje vymazány, pokud nejsme povinni prodloužit uložení dat z důvodu daňových a obchodních závazků (§ 6 odst. 1 věta 1 písm. C) GDPR), nebo pokud byla delší doba uložení odsouhlasena z Vaší strany.

V rámci řádného zpracování objednávky předáváme našim poskytovatelům logistických služeb následující osobní údaje: jméno, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo a výši platbyPředávání údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. b GDPR, jelikož je nutné pro vypořádání Vaší objednávky.

 

III. Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má ve vztahu k ochraně osobních údajů vůči správci tato práva:

 1. Právo na poskytnutí informací o zpracování osobních údajů

Toto právo slouží k získání informací týkajících se zpracování osobních údajů za každým konkrétním účelem. Tyto informace jsou k dispozici roztříděné podle jednotlivých účelů zpracování zde - http://oou.cloud/katalog/sady?u_id=306. Zde se dozvíte veškeré informace o zpracování osobních údajů za každým konkrétním účelem.

 1. Právo na přístup k osobním údajům


Toto právo subjekt údajů opravňuje na základě žádosti získat od správce informaci, zda správce jeho osobní údaje zpracovává a pokud ano, v jakém rozsahu. Současně má subjekt údajů právo požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů.

 1. Právo na opravu

Umožňuje subjektu údajů požádat, aby správce změnil některý ze zpracovávaných údajů, pokud u něho došlo ke změně (např. změna bydliště, telefonu, příjmení v případě sňatku nebo rozvodu).

Právo na výmaz ("právo být zapomenut")

Subjekt údajů má právo na to, aby správce vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 • subjekt údajů vznese důvodné námitky proti zpracování;
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti.
 1. Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

 • subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
 • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Toto právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

 1. Právo vznést námitku

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku

proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, včetně profilování. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

 1. Právo na přenositelnost osobních údajů

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:

 • zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě,
 • zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

 1. Právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování automatizovaného rozhodování

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. Toto právo subjekt údajů nemá, pokud je rozhodnutí:

a) nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů;

b) povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů; nebo

c) založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.

 1. Právo odvolat svůj souhlas se zkracováním osobních údajů

Pokud je zákonným důvodem zpracování osobních údajů souhlas subjektů údajů, může subjekt údajů tento souhlas kdykoli odvolat. O tom, jaký je zákonný důvod zpracování, zda je to souhlas či nikoli, je možno se přesvědčit u každého jednotlivého účelu zpracování, jejichž popis včetně zákonného důvodu zpracování je k dispozici zde - http://oou.cloud/katalog/sady?u_id=306.

 

IV. Cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Jedná se o malé soubory, které váš internetový prohlížeč automaticky vytváří a ukládá na koncové zařízení, které používáte při návštěvě našich webových stránek. Soubory cookies neobsahují viry, trojské koně ani jiný škodlivý software. Na Vámi používaném koncovém zařízení nezpůsobí žádné škody.

Obsahem souborů cookies jsou informace, které vyplývají v souvislosti s konkrétně používaným koncovým zařízením. Tímto však neobdržíme žádnou okamžitou informaci o Vaší identitě.

Používáme cookies k tomu, aby bylo používání naší webové stránky pro Vás příjemnější.

Přičemž se jedná o dočasné cookies, které používáme ke zlepšení použitelnosti a které jsou po určitou dobu uloženy na Vašem koncovém zařízení. Pokud znovu navštívíte naše webové stránky, automaticky se rozpozná, že jste u nás již byli a jaké vstupy a nastavení jste již učinili. Tímto se Vám ulehčuje používání našich webových stránek. Tyto soubory cookies se po uplynutí stanoveného času automaticky vymažou.

Údaje zpracovávané prostřednictvím souborů cookies jsou pro výše uvedené účely nezbytné k ochraně našich oprávněných zájmů a zájmů třetích stran, viz. článek 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR.

Pro úplnost upozorňujeme, že většina internetových prohlížečů cookies automaticky akceptuje. Program můžete nakonfigurovat tak, aby se na Vašem koncovém zařízení žádný soubor cookies neuložil, nebo pokud má být nový soubor cookies založen, zobrazí se výslovné upozornění. Pokud soubory cookies úplně deaktivujete, může to vést k tomu, že již nemůžete používat všechny funkce naší webové stránky.

V. Social-Media-Plugins (Doplňky sociálních médií)

Google Mapy

V tomto případě jsou údaje, zejména adresy IP a údaje o lokalitě uživatelů shromažďovány, ale nikoliv bez předchozího souhlasu uživatelů, který je pravidelně poskytován zvolenými nastaveními používaného koncového zařízení. Zpracovaná data jsou odesílána na server Google v USA a tam zpracovávána. Podrobnosti o shromažďování údajů naleznete v Zásadách ochrany soukromí společnosti Google na adrese:

https://www.google.com/policies/privacy/

Máte možnost Mapy Google deaktivovat a zabránit přenosu dat do Googlu. To vyžaduje, abyste ve Vašem internetovém prohlížeči deaktivovali funkci Java Skript.

 

VI.Dozorový úřad

Dozorovým úřadem pro ochranu osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů. Subjekty osobních údajů u něj mohou uplatnit své právo podat stížnost v případě neoprávněného a správcem nevyřešeného způsobu zpracovávání svých osobních údajů. Webové stránky úřadu obsahují množství relevantních informací, včetně oficiálních stanovisek k dotazům z praxe.

Aktualizováno: 24.06.2020